НОСАЧІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Веб-квест підготувала

вчитель математики

Носачівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Смілянської районної ради

Черкаської області

Каптенко Любов Вікторівна

Носачів,2014

Тема: Математична статистика як інструмент у дослідженні кількісних характеристик населення села Носачів

Мета і завдання: сформувати вміння і навички проведення статистичних досліджень; обробки статистичних даних; представлення у вигляді графічних зображень; оцінки числових характеристик; вміння швидко орієнтуватися в мережі Інтернет.

Місце проведення: сайт Носачіської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області.

Дата проведення веб-квесту: 03.03.2014.

Час проведення веб-квесту: 1700-1900

Тип веб-квесту:

  • науковий.

Контингент: учні 9 класу Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Підсумки роботи над веб-квестом: 04.03.2014 року будуть висвітлені найбільш повні і правильні результати роботи кожної з ролей та будуть оголошені переможці.

Вступ

Для вироблення ефективної демографічної політики важливе значення має проведення таких демографічних досліджень, як аналіз сучасних демографічних процесів і на його основі прогнозування чисельності та структури населення, що враховує специфіку народжуваності, смертності, тривалості життя та міграційних переміщень населення регіону. Актуальність цих досліджень зростає також у зв'язку з загостренням демографічних проблем, які є наслідком економічних і соціальних змін в суспільстві.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VQIWw72_1QY

Опис

- Ви, очевидно, не раз слухали дані стану погоди в різних куточках планети, результатів виборів, соціальних опитувань тощо. Це все статистичні дані. Статистичні дані не тільки дозволяють охопити картину певного питання на даний час, а й планувати необхідні дії на майбутнє. Методи збирання, обробки, інтерпретації різноманітних даних вивчає окремий розділ прикладної математики – математична статистика.

Зміна кількості населення є однією з актуальних тем, над якою повинне працювати людство. Тільки за останні роки ця кількість суттєво зменшилася. Важливу роль у розв’язанні цієї проблеми відіграє точний аналіз всіх зібраних даних методами математичної статистики.

Центральне завдання

Метою роботи є застосування статистичних методів при дослідженні кількісних характеристик населення села Носачів, зокрема, встановлення кількості народжень та смертей по Носачівській сільській раді та вивчення руху населення за період з 2001 по 2013 рік, а також здійснення перспективного прогнозу чисельності населення.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:

· провести статистичне спостереження;

· визначити кількість народжень та смертей за 2001-2013роки по Носачівській сільській раді;

· дослідити рух населення за вищевказаний період;

· провести аналіз отриманих даних;

· визначити основні статистичні показники;

· оцінити зміну кількісного складу населення;

· подати отримані дані графічним способом.

Об’єкт дослідження: сукупність процесів народжуваності, смертності, природного приросту та механічного руху населення по Носачівській сільській раді.

Предмет дослідження: кількість народжень та смертей у селі Носачів за 13 останніх років; демографічна ситуація в селі за останні 13 років.

Ролі

- Вам необхідно вибрати одну із ролей:

· літератори

Завдання

До ваших обов’язків входить знайти серед художньої літератури твір, де йдеться про математичну статистику і про те, що ВОНА ЗНАЄ ВСЕ.

Обов’язковою умовою буде посилання на інтернет-ресурси, де було знайдено потрібну вам інформацію.

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.ukrlib.com.ua

http://fb2.booksgid.com

Форма звіту: Звітом вашої діяльності буде видрукована з мережі Інтернет ця книга і, якщо це можливо, відео, оскільки ця книга екранізована.

· історики

Завдання

Ви – історики і, як будь-який представник цієї професії, маєте знайти відповіді на такі запитання:

1. Коли з’явилася математична статистика, як наука?

2. На які закони спиралася математична статистика в період свого ставлення як науки?

3. Як називали людей, що займалися вивченням явищ суспільного життя? Назвіть одного з головних представників цих людей.

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.college-chnu.cv.ua

http://book.tr200.net

http://uk.wikipedia.org

http://formula.co.ua

http://ebooktime.net

http://radnuk.info

http://www.ukrreferat.com

http://teacherjournal.com.ua

http://znaimo.com.ua

http://buklib.net

http://refsmarket.com.ua

Форма звіту: Звітом вашої діяльності може бути комп’ютерна презентація, буклет.

·науковці

Ви – науковці, які будуть займатися викладенням теоретичного матеріалу стосовно даної теми. Вам потрібно знайти відповіді на наступні запитання:

1. Що таке математична статистика?

2. Що називається вибірковою сукупністю або просто вибіркою?

3. Дайте визначення варіанти і частоти. Наведіть приклад.

4. Що таке гістограма та полігон частот? Наведіть приклад.

5. Що називається середнім значення даних?

6. Що таке мода та медіана?

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://uk.wikipedia.org

http://www.dgma.donetsk.ua

http://pidruchniki.ws

http://zyurvas.narod.ru

http://eprints.kname.edu.ua

http://www.otimtp.nltu.edu.ua

http://vseslova.com.ua

http://www.college-chnu.cv.ua

http://book.tr200.net

http://portfel.at.ua

Форма звіту: комп’ютерна презентація

·статисти

Ви - статисти і до ваших обов’язків входить збір таких даних:

1. Кількість народжень за період з 2001 по 2013 рік по Носачівській сільській раді.

2. Кількість смертей за період з 2001 по 2013 рік по Носачівській сільській раді.

3. Рух населення за період з 2001 по 2013 рік по Носачівській сільській раді.

Ще до ваших обов’язків входить обробка зібраних даних та представлення їх графічно.

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://rada.info

http://uk.wikipedia.org

http://.rada.gov.ua

http://vladainfo.com.ua

http://bin.ua

Форма звіту: звіт в редакторі Excel (таблиці, діаграми).

Список інформаційних ресурсів

//www.ukrlib.com.ua

http://fb2.booksgid.com

http://www.college-chnu.cv.ua

http://book.tr200.net

http://uk.wikipedia.org

http://formula.co.ua

http://ebooktime.net

http://radnuk.info

http://www.ukrreferat.com

http://teacherjournal.com.ua

http://znaimo.com.ua

http://buklib.net

http://refsmarket.com.ua

http://uk.wikipedia.org

http://www.dgma.donetsk.ua

http://pidruchniki.ws

http://zyurvas.narod.ru

http://eprints.kname.edu.ua

http://www.otimtp.nltu.edu.ua

http://vseslova.com.ua

http://www.college-chnu.cv.ua

http://book.tr200.net

http://portfel.at.ua

http://rada.info

http://uk.wikipedia.org

http://.rada.gov.ua

http://vladainfo.com.ua

http://bin.ua

Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту

Основні критерії, за якими будуть оцінені ваші ролі – це розуміння завдання, виконання завдання, результат роботи, творчий підхід, а конкретніше таким чином.

Критерії Обґрунтування критеріїв
Зміст Бали
Зміст матеріалу Розуміння завдання
– робота демонструє точне розуміння завдання; 5
– мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми; 3
– включені матеріали, що зовсім не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується. 0
Повнота розкриття теми
– повно; 5
– частково; 3
– не розкрито. 0
Виклад аспектів теми
– викладено повно; 5
– частково; 3
– не викладено. 0
Виклад стратегії розв’язку проблеми
– викладена стратегія розв’язку проблеми; 5
– процес розв’язку неповний; 3
– процес розв’язку неправильний. 0
Логіка викладу інформації
– логічний виклад матеріалу; 5
– порушення логіки; 3
– відсутність логіки. 0
Оформлення роботи Граматичне та стилістичне оформлення роботи
– грамотно та стилістично правильно оформлена робота; 5
– негрубі помилки; 3
– грубі помилки. 0

Керівництво до дій

Поради щодо роботи:

1. Обдумайте ваше завдання, виберіть роль.

2. Знайдіть в Інтернет-ресурсах відповіді на задані завдання.

3. Із знайденої інформації сформулюйте рекомендації, правила тощо.

4. В свої відповіді можете добавляти таблиці, схеми, малюнки тощо.

5. Перевіряйте помилки.

Висновок

Кожен з вас після проходження веб-квесту повинен відповісти на головне питання веб-квесту: «Як змінився рівень народжуваності, смерті та міграції населення по Носачівській сільській раді за останні 13 років».

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Звіт ЛІТЕРАТОРІВ:

(Уривок, повна версія знаходиться на: http://book-online.com.ua/

Відео фільму на: http://www.youtube.com/ )

Илья Ильф, Евгений Петров

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Часть вторая «В Москве»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Глава XVII

Среди океана стульев

Статистика знает все.[1]

Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лес. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, — книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.

Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!

Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом сидят два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перцу пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки — нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.

Кто же этот розовощекий индивид — обжора, пьянчуга и сластун?

Гаргантюа, король дипсодов?[2]Силач Фосс?[3]Легендарный солдат Яшка-Красная Рубашка?[4]Лукулл?..[5]

Это не Лукулл. Это — Иван Иванович Сидоров, или Сидор Сидорович Иванов, — средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это — нормальный потребитель калорий и витаминов — тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.

От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, — но знает даже, сколько в стране статистиков.

И одного она не знает. Не знает и не может узнать. Она не знает, сколько в СССР стульев.

Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на востоке — истертые ковры и паласы, — то все же останется 53 миллиона человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее 26 1/2 миллионов. Для верности откажемся еще от 6 1/2 миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.

Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых — герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем, обитом английским ситцем, брюхе сокровища мадам Петуховой.

Герои романа в одних носках лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.

Додаток 3

Звіт ІСТОРИКІВ:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

У світі таємниць та цікавих фактів


Математична статистика, як один з розділів прикладної математики, започаткував швейцарський математик Я. Бернуллі.


Я. Бернуллі

(1654-1705)


Готфрід Ахенвалль

1719—1772

Слово «статистика» походить від латинського status — стан справ. У науку термін «статистика» ввів німецький учений Готфрід Ахенвалль в 1746 році, запропонувавши замінити назву курсу «Державознавство», що викладалося в університетах Німеччини, на «Статистику», поклавши тим самим початок розвитку статистики як науки й навчальної дисципліни. Незважаючи на це, статистичний облік вівся набагато раніше: проводилися переписи населення в Древньому Китаю, здійснювалося порівняння військового потенціалу держав, вівся облік майна громадян в Древньому Римі і т.п.В.Я Буняковський

(1804 – 1889)

Значних результатів у цій царині досяг також відомий український математик В. Я . Буняковський (1804 – 1889). Він народився в містечку Бар на Вінничині.

Після навчання у Парижі працював професором у Петербурзі. Він автор понад 100 наукових праць, написаних в основному французькою мовою.

Був почесним членом усіх університетів Російської імперії, віце – президентом Академії наук, головним експертом уряду з питань статистики страхування.П. Лаплас

(1749 – 1827)

Його праця:

«Опыт философии и теории вероятностей // Вероятность и математическая статистика».

Французький математик, механік, фізик і астроном.

Відомий роботами в області небесної механіки, диференціальних рівнянь; один із основоположників теорії ймовірностей.

Заслуги Лапласа в області чистої і прикладної математики і особливо в астрономії величезні: він удосконалив майже всі розділи цих наук.


У. Петті

(1623 – 1687)

Його праця:

«Essays in political arithmetic»

Англійський статист і економіст, один із основоположників класичної політичної економії в Англії; займався торгівлею, служив у королівському флоті, вивчав медичні науки, читав фізику і анатомію у Оксфорді; в 1658 році був членом парламенту.


Л. Ейлер

(1707 - 1783)

Швейцарський математик та фізик, який провів більшу частину свого життя в Росії та Німеччині.

Ейлер здійснив важливі відкриття в таких різних галузях математики, як математичний аналіз та теорія графів. Він також ввів велику частину сучасної математичної термінології і позначень, зокрема у математичному аналізі Ейлер відомий також завдяки своїм роботам в прикладних науках,механіці, динаміці рідини, оптиці та астрономії.


Додаток 4

Звіт НАУКОВЦІВ:

http://www.ukrreferat.com/

http://teacherjournal.com.ua/

http://uk.wikipedia.org/

Додаток 5

Звіт СТАТИСТІВ:

http://rada.info/

http://vladainfo.com.ua/

Кількість народжень та смертей по Носачівській сільській раді

за 2001-2013 роки

Рік Кількість народжень Кількість смертей Різниця
2001 14 48 -34
2002 17 46 -29
2003 22 48 -26
2004 13 38 -25
2005 11 47 -36
2006 8 47 -39
2007 18 44 -26
2008 17 41 -24
2009 13 48 -35
2010 19 31 -12
2011 12 26 -14
2012 19 23 -4
2013 11 36 -25

Динаміка міграції населення села Носачів за 2001-2013 роки

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (станом на 15.12.)
Прибуло 56 36 47 36 45 38 34 52 16 38 163 58 46
Вибуло 28 112 30 117 272 49 37 54 32 35 34 30 32
Різниця +28 -76 +17 -81 -227 -11 -3 -2 -16 +3 +129 +28 +14


[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Кiлькiсть переглядiв: 193

Коментарi