Каптенко Любов Вікторівна, вчитель математики Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області

ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ-КВЕСТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

«Людина освічена –

це та, яка знає,

де найти те, чого вона не знає»

Георг Зиммель

Викладання в середній школі – це пошук креативних форм роботи, які забезпечують розвиток самостійного критичного і творчого мислення учнів . Актуальною залишається задача вміння опрацьовувати інформацію, добуваючи її з різних джерел. Розвиток цих умінь дозволяє у майбутньому школяру отримувати самостійно неперервну освіту впродовж всього життя, задовольняти свої пізнавальні інтереси, розвивати творчий потенціал та професійні якості, тобто, бути соціально адаптованою, креативно мислячою людиною. Тоді задача загальної середньої освіти буде виконана.

Перед вчителями завжди стояло завдання пошуку нових видів і форм організації навчальної діяльності. Педагоги використовували інтегровані уроки, елементи гри на різних етапах уроку, групові фори роботи, домашній експеримент, метод проектів тощо. Швидке зростання обсягу інформації, якою необхідно оволодіти, вимагає створення і використання нових ефективних засобів навчання. Бажано використовувати інтерактивні технології навчання коли - учень стає суб'єктом взаємодії, сам бере активну участь у процесі навчання, слідуючи своїм індивідуальним маршрутом.

Окремо треба наголосити на використанні метода проектів, тому що в основу реалізації всіх змістовних ліній Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти покладено проектно-технологічну діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини: від виникнення творчого задуму до реалізації готового продукту.

З розвитком мережі Інтернет і доступом до неї учнів використання методу проектів набуло широкого розповсюдження. Проекти можуть відрізнятись темою,метою, типом, змістом роботи, завданнями, оформленням результатів, але всі вони викликають зацікавленість учнів, збуджують інтерес до предмета, формують комунікативні, соціальні, самоосвітні та саморозвиваючі компетенції. Але велика кількість інформації в мережі та її якість ускладнюють роботу над проектом. Одне з можливих рішень даної проблеми - це технологія веб-квест.

Що таке веб-квест?

Веб-квест у освіті:

 • Веб-квест - це приклад організації інтерактивного освітнього середовища.
 • Освітній веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють і навчаються, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу.
 • Веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі.

Веб-квест у навчанні:

 • Веб-квест (webquest) - це проблемне завдання з елементами рольової гри.
 • Веб-квест - це формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету.
 • Веб-квест – це дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час.

Отже, веб-квест (webquest) в педагогіці — це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Уперше ця модель проектної діяльності була представлена викладачем університету Сан-Дієго (США) Берни Доджем і Томом Марч в 1995 році. Учителі всього світу використовують цю технологію як один із способів успішного використання Інтернету на уроках.

Веб-квест - сценарій організації проектної діяльності учнів з будь-якої теми з елементами рольової гри. Це продукт спільної діяльності вчителя та учнів. Результатом роботи з веб-квестом є публікація мініпроектів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в мережі Інтернет).

Веб-квест сприяє:

- пошуку Інтернет інформації, яку доручає учням вчитель;

- розвитку мислення учнів на стадії аналізу, узагальнення та оцінки інформації;

- розвитку комп'ютерних навичок учнів і підвищенню їх словникового запасу;

- заохоченню учнів навчаєтися незалежно від вчителя;

- розвитку дослідницьких і творчих здібностей учнів;

- підвищення особистісної самооцінки.

Розрізняють два типи веб-квестів: для короткочасної та тривалої роботи. Мета короткочасного веб-квесту — поглиблення знань і їх інтеграція і розрахований він на один-три заняття. Довготривалий веб-квест спрямований на поглиблення і перетворення знань учнів та розрахований на тривалий термін (можливо, на семестр або навчальний рік).

Структура веб-квесту:

Будь-який веб-квест повинен включати в себе наступні структурні компоненти:

Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, огляд усього квесту.

Центральне завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо. Чітко визначено підсумковий результат самостійної роботи (наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації).

Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді — на компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по темі), необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути анотований.

Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при самостійному виконанні завдання (етапи).

Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в веб-квесті.

Керівництво до дій (як організувати і представити зібрану інформацію), яке може бути представлене у вигляді напрямних питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями по використанню електронних джерел, виставленням "заготовок" веб-сторінок тощо.)

Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом. Іноді корисно включити на закінчення риторичні запитання, що стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в подальшому

Розробник веб-квесту Берні Додж, визначив наступні види завдань для веб-квестів:

Переказ — демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.

Планування та проектування — розробка плану або проекту на основі заданих умов.

Самопізнання — будь-які аспекти дослідження особистості.

Компіляція — трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.

Творче завдання — творча робота у певному жанрі - створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.

Аналітична задача — пошук і систематизація інформації.

Детектив, головоломка, таємнича історія — висновки на основі суперечливих фактів.

Досягнення консенсусу — вироблення рішення по гострій проблемі.

Оцінка — обґрунтування певної точки зору.

Журналістське розслідування — об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).

Переконання — схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.

Наукові дослідження — вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Як створити веб-квест?

 • Крок 1: визначте теми.
 • Крок 2: виберіть сайт, на якому розміщена матриця (шаблон) для створення веб-квесту.
 • Крок 3: надайте завдання, вибрав одну із форм:

· у вигляді презентації;

· у вигляді тексту;

· візуальний матеріал.

 • Крок 4: придумайте систему оцінювання.
 • Крок 5: знайдіть джерела інформації, якими користуватимуться учні для пошуку відповідей.
 • Крок 6: маючи на аркуші приблизний план і основну інформацію приступайте до розміщення веб-квесту на сайті.

Ключовим розділом будь-кого веб-квесту являється детальна шкала критеріїв оцінки, спираючись на яку, учасники проекту оцінюють самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується і учитель. Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання повинна ґрунтуватися на декількох критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму представлення результату.

Критерії оцінки робіт учнів

Середній Достатній Високий
Розуміння завдання Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел Робота демонструє точне розуміння завдання
Виконання завдання Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відно-шення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел
Резуль-тат роботи Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання Точність і структурованість інфор-мації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи. Чітке і логічне представлення інформації, яка має безпосереднє відношення до теми, точна, структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції
Творчий підхід Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квеста Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться виведень Представлені різні підходи до вирішен-ня проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи

Окремо можна вивести критерії щодо оформлення роботи (звіту), а саме якщо матеріал оформлений у вигляді: буклету (критерій оцінки до 20 балів), презентації (критерій оцінки до 40 балів), веб-сторінки (критерій оцінки до 65 балів). Оцінюється: письменність оформлення, дизайн (поєднання фону, шрифтів і так далі), навігація (можливість орієнтуватися в матеріалі), наявність ефектів (анімація, мультимедіа), об'єм.

Перш ніж об’єднати учнів в групи, увесь клас знайомиться із загальними відомостями по темі, що вивчається, тим самим занурюється в проблему майбутнього проекту. Учитель відбирає ресурси мережі Інтернет і класифікує їх так, щоб кожна група ознайомилася лише з одним проблемним аспектом теми. Після вивчення, обговорення і повного розуміння конкретної проблеми в кожній первинній групі учні перегруповуються так, щоб в знову створених групах було по одному представникові з кожної первинної групи. В процесі обговорення усі учні дізнаються один від одного вже усі аспекти обговорюваної проблеми. При такому обговоренні учні повинні висловлювати свою власну думку, робити висновки, прогнозувати подальший можливий хід дії (якщо це прийнятно). В ході рішення веб-квесту через вивчення матеріалу і його обговорення ті, що навчаються повинні відповісти на одне загальне питання дискусійного характеру.

Веб-квести найкраще підходять для роботи в мінігрупах, однак існують і веб-квести, призначені для роботи окремих учнів. Важливою умовою успішної роботи в проектній технології квест-уроку є наявність комп'ютерного обладнання з підключенням Інтернет-послуги. Іншою умовою є наявність ПК в учнів, що дозволяє в домашніх умовах продовжувати працювати з навчальними матеріалами.

Отже, під час роботи з веб-квестом в учнів є можливість проявити себе в самостійній діяльності. Веб-квест формує навички дослідної роботи, роботи з комп’ютером, з інформацією. Учні, працюючи в групах, набувають навичок спільної роботи: вести діалог, відстоювати свою думку, брат на себе відповідальність, робити обґрунтований вибір, проводити самооцінку та взаємооцінку. Всі ці якості дозволяють успішно соціалізуватися в суспільстві і зробити правильний життєвий вибір. Веб-квест можна проводити з будь – якого предмета. Якщо виникають труднощі при роботі із шаблонами квеста on - line, можна використовувати сайт школи, електронну адресу вчителя.

В якості ілюстрації використання цих технологій в навчальному процесі пропоную розглянути урок алгебри у 9 класі з теми «Статистичні дані. Способи подання даних».

Тема: Статистичні дані. Способи подання даних

Мета і завдання: сформувати вміння і навички проведення статистичних досліджень; обробки статистичних даних; представлення у вигляді графічних зображень; оцінки числових характеристик;

розвивати логічне мислення;

виховувати культуру поведінки в мережі Інтернет

Тип уроку:комбінований

Обладнання: Комп’ютери, під’єднані до мережі Інтернет

Хід уроку

І. Організаційний момент

Повторення правил техніки безпеки

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

- Ви, очевидно, не раз слухали дані стану погоди в різних куточках планети, результатів виборів, соціальних опитувань тощо. Це все статистичні дані. Статистичні дані не тільки дозволяють охопити картину певного питання на даний час, а й планувати необхідні дії на майбутнє. Методи збирання, обробки, інтерпретації різноманітних даних вивчає окремий розділ прикладної математики – математична статистика. І сьогодні ми на цьому зупинимося більш детально.

ІІІ. Організація роботи

- Вам необхідно виступити в одній із ролей:

· літератори;

· історики;

· науковці;

· статисти.

Тобто 4 ролі – це 4 групи, в які ви повинні об’єднатися самостійно. Кожна група повинна виконати своє завдання і відзвітувати про пророблену роботу у довільній формі, але з використанням комп’ютера. Щоб мати змогу виконати поставлені перед вами завдання, вам потрібно буде використовувати інтернет-ресурси, вказані вчителем, а також обрані самостійно. Основні критерії, за якими будуть оцінені ваші ролі – це розуміння завдання, виконання завдання, результат роботи, творчий підхід, а конкретніше таким чином.

Критерії Обґрунтування критеріїв
Зміст Бали
Зміст матеріалу Розуміння завдання
– робота демонструє точне розуміння завдання; 5
– мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми; 3
– включені матеріали, що зовсім не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується. 0
Повнота розкриття теми
– повно; 5
– частково; 3
– не розкрито. 0
Виклад аспектів теми
– викладено повно; 5
– частково; 3
– не викладено. 0
Виклад стратегії розв’язку проблеми
– викладена стратегія розв’язку проблеми; 5
– процес розв’язку неповний; 3
– процес розв’язку неправильний. 0
Логіка викладу інформації
– логічний виклад матеріалу; 5
– порушення логіки; 3
– відсутність логіки. 0
Самостійна робота групи Узгоджена робота в групі
– чітко спланована робота групи; 5
– робота групи частково спланована; 3
– не спланована робота в групі. 0
Розподіл ролей в групі
– вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами; 5
– робота розподілена між більшістю учасників групи; 3
– декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди. 0
Авторська оригінальність
– містить значну кількість оригінальних винахідницьких прикладів; 5
– у роботі присутні авторські винаходи; 3
– стандартна робота. 0
Рівень самостійності роботи групи
– повна самостійність у виконанні роботи; 5
– часткова самостійність роботи групи; 3
– несамостійна робота групи. 0
Оформлення роботи Граматичне та стилістичне оформлення роботи
– грамотно та стилістично правильно оформлена робота; 5
– негрубі помилки; 3
– грубі помилки. 0
Захист роботи Якість доповіді
– аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів; 5
– порушення логіки, неповне представлення результатів; 3
– відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження. 0
Об’єм і якість знань з теми
– доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв’язки; 5
– доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань; 3
– доповідачі не володіють матеріалом. 0
Культура мови, манера триматися перед аудиторією
– доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту; 5
– доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії; 3
– доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії. 0
Відповіді на запитання
– доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми; 5
– доповідачі можуть відповідати на всі види запитань; 3
– доповідачі не можуть відповісти на жодне запитання. 0
Ділові та вольові якості доповідача
– доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії; 5
– доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий; 3
– доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний. 0

Максимальна кількість балів – 120. Для визначення оцінки набрану кількість балів буде поділено на 10.

Поради щодо роботи:

1. Обговоріть в групі ваше завдання, розподіліть обов'язки.

2. Знайдіть в Інтернет-ресурсах відповіді на задані завдання.

3. Із знайденої інформації сформулюйте рекомендації, правила тощо.

4. В свої відповіді можете добавляти таблиці, схеми, малюнки тощо.

5. Перевіряйте помилки.

6. Пам'ятайте - у вас колективна робота

Кожна група після проходження веб-квесту повинна відповісти на головне питання веб-квесту: «Як змінився рівень народжуваності, смерті та міграції населення по Носачівській сільській раді за останні 13 років».

Роль 1. Літератори

Завдання

До ваших обов’язків входить знайти серед художньої літератури твір, де йдеться про математичну статистику і про те, що ВОНА ЗНАЄ ВСЕ.

Обов’язковою умовою буде посилання на інтернет-ресурси, де було знайдено потрібну вам інформацію.

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.ukrlib.com.ua

http://fb2.booksgid.com

Форма звіту: Звітом вашої діяльності буде видрукована з мережі Інтернет ця книга і, якщо це можливо, відео, оскільки ця книга екранізована.

Роль 2. Історики

Завдання

Ви – історики і, як будь-який представник цієї професії, маєте знайти відповіді на такі запитання:

1. Коли з’явилася математична статистика, як наука?

2. На які закони спиралася математична статистика в період свого ставлення як науки?

3. Як називали людей, що займалися вивченням явищ суспільного життя? Назвіть одного з головних представників цих людей.

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.college-chnu.cv.ua

http://book.tr200.net

http://uk.wikipedia.org

http://formula.co.ua

http://ebooktime.net

http://radnuk.info

http://www.ukrreferat.com

http://teacherjournal.com.ua

http://znaimo.com.ua

http://buklib.net

http://refsmarket.com.ua

Форма звіту: Звітом вашої діяльності може бути доповідь в супроводі з комп’ютерною презентацією, буклет, або веб-сторінка.

Роль 3. Науковці

Ви – науковці, які будуть займатися викладенням теоретичного матеріалу стосовно даної теми. Вам потрібно знайти відповіді на наступні запитання:

1. Що таке математична статистика?

2. Що називається вибірковою сукупністю або просто вибіркою?

3. Дайте визначення варіанти і частоти. Наведіть приклад.

4. Що таке гістограма та полігон частот? Наведіть приклад.

5. Що називається середнім значення даних?

6. Що таке мода та медіана?

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://uk.wikipedia.org

http://www.dgma.donetsk.ua

http://pidruchniki.ws

http://zyurvas.narod.ru

http://eprints.kname.edu.ua

http://www.otimtp.nltu.edu.ua

http://vseslova.com.ua

http://www.college-chnu.cv.ua

http://book.tr200.net

http://portfel.at.ua

Форма звіту: комп’ютерна презентація

Роль 4. Статисти

Ви - статисти і до ваших обов’язків входить збір таких даних:

1. Кількість народжень за період з 2001 по 2013 рік по Носачівській сільській раді.

2. Кількість смертей за період з 2001 по 2013 рік по Носачівській сільській раді.

3. Рух населення за період з 2001 по 2013 рік по Носачівській сільській раді.

Ще до ваших обов’язків входить обробка зібраних даних та представлення їх графічно.

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://rada.info

http://uk.wikipedia.org

http://.rada.gov.ua

http://vladainfo.com.ua

http://bin.ua

Форма звіту: звіт в редакторі Excel (таблиці, діаграми).

ІV. Робота над обраними завданнями з використанням ресурсів мережі Інтернет (15 хв.)

V. Представлення результатів роботи (15 хв.)

Виступ представників з кожної групи. Представлення звіту.

VІ. Підведення підсумків. Оцінювання учнів.

Обговорення кожного виступу. Самооцінка та взаємооцінка результатів роботи.

Список використаних джерел:

1. Безродна Т.М. Веб-квест як інтерактивна форма роботи при викладанні фізики[Електронний ресурс]/Т.М.Безродна.-Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/veb--kvest-yak-interaktivna-forma--roboti-pri-vikl.html

2. Веб-квест .Інформатика[Електронний ресурс]/Режим доступу:

http://webquestinformatica.jimdo.com

3. Желізняк Л.Д. Технологія «Веб-квест» на уроках інформатики[Електронний ресурс]/Л.Д.Желізняк.- Режим доступу:

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/

4. Степаненко Т.Н. Веб-квест як інтерактивне середовище [Електронний ресурс]/Т.Н.Степаненко.-Режим доступу: http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/tehnologiya-veb-kvest-kak-interaktivnaya

Кiлькiсть переглядiв: 962

Коментарi